welcome_spider.gif

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว 
กฎหมายเกี่ยวกับชุมชน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

                 

 

ความหมายของกฎหมาย

 ความสำคัญของกฎหมายต่อสังคม
         สังคมมนุษย์จะดำรงอยู่โดยปกติสุขได้นั้น  จะต้องมีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ให้คนในสังคมยึดถือปฏิบัติตามโดยทั่วกัน
ระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ของสังคมที่สำคัญคือ  กฎหมาย  เพราะกฎหมายเป็นตัวกำหนด  สิทธิ  หน้าที่  ความรับผิดชอบของ
บุคคลในเรื่องต่าง ๆ  และเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคมอีกด้วย  ดังนั้นกฎหมายจึงมีความสำคัญ
เพราะจำเป็นต่อการดำรงอยู่โดยปกติสุขของสังคม
        กฎหมายคือ  คำสั่งหรือระเบียบข้องบังคับของผู้มีอำนาจในรัฐ  หรือประเทศนั้นได้กำหนดขึ้น  เพื่อใช้บังคับความประพฤติของบุคคล
หรือประชาชนภายในรัฐให้ปฏิบัติตาม  หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฎิบ้ติตามจะต้องมีความผิดและได้รับบทลงโทษ
 

star02_yellow.gif

จัดทำโดยครูกัญญา  วงศ์ใหญ่
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา
Copyright(c)2006 Ms. Kanya  Wongyai.  All  right  reseved.